Algemene voorwaarden

De e-commerce website van KiM, Kisema BV, RPR van Antwerpen, afdeling Mechelen, (hierna KiM) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarde zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (klant). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van KiM aanvaardt de klant deze voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KiM aanvaard zijn. KiM behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren zonder opgave van reden.

 

Artikel 1 - Aanbod webshop

KiM beschikt over één voorraad voor zowel de fysieke winkel als de webwinkel. Klanten in de fysieke winkel hebben voorrang op deze voorraad. Behoudens fouten is het in zeldzame gevallen mogelijk dat niet-leverbare artikels toch worden aangeboden in de webwinkel. In dit geval wordt de klant altijd persoonlijk en zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De betaling wordt desgevallend zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen en zonder kosten terugbetaald. KiM heeft het recht een bestelling te annuleren indien de weergegeven prijs niet correct is of wanneer een actie niet volgens onze voorwaarden wordt nageleefd. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

 

Artikel 2 - Prijzen

Alle prijzen in onze webwinkel staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW. Voor bestellingen wordt er een verzendkost van 6.00 EUR aangerekend.  Vanaf 100€ is de verzending gratis.

 

Artikel 3 - Betalingen

De bestelling kan betaald worden met bancontact of overschrijving. Na betaling is je bestelling definitief en wordt er een mail verzonden met bevestiging van bestelling en betaling. Bij bestellingen wordt er een verzendkost van 6.00 EUR aangerekend. Vanaf 100€ is de verzending gratis.

 

Artikel 4 - Cadeaubonnen

Cadeaubonnen aangekocht bij KiM zijn enkel geldig voor aankopen bij KiM in de fysieke winkel. Cadeaubonnen hebben een geldigheidstermijn van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden in geld. In de fysieke winkel krijgt de klant een nieuwe tegoedbon voor het resterende bedrag wanneer de aankoopwaarde lager is dan de waarde van de cadeaubon. 

 

Artikel 5 - Levering van goederen

Leveringen worden uitgevoerd door Bpost of door een medewerker. KiM streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Een strikte levertermijn kan echter niet worden gegarandeerd. Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel bij de levering, moet onverwijld binnen de 7 dagen na ontvangst door de klant worden gemeld aan KiM. via e-mail naar: info@KiMBornem.be

 

Artikel 6 - Retourneren – herroepingsrecht

De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de goederen terug te sturen. Bij het terugsturen dient er een retourformulier bijgevoegd te worden. Het retourformulier kan u aanvragen via info@KiMBornem.be

 

De bestelling kan per post worden teruggestuurd naar:

KiM Bornem

Boomstraat 23

2880 Bornem

 

De kosten voor retour zijn altijd voor rekening van de klant en de klant is verantwoordelijk voor de verzending. De geretourneerde goederen dienen correct verpakt te zijn en het is aangeraden om een verzendingsoptie met tracking te nemen. KiM kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een retour niet aan ons bezorgd wordt.

De goederen kunnen op vertoon van het kasticket ook gratis worden teruggebracht in de fysieke winkel van KiM. U ontvangt dan een waardebon van het totaal geretourneerde bedrag. Gebruikte goederen kunnen niet geretourneerd worden. Alle originele labels en prijskaartjes moeten nog aan de kleding hangen zoals bij levering. Indien de labels en/of prijskaartjes verwijderd werden of als er gebruikssporen of vlekken worden aangetroffen op de goederen dan zal de retour niet aanvaard worden. KiM zal het totaal geretourneerde bedrag binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de retour terugstorten. 

 

Artikel 7 - Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen per e-mail naar info@KiMBornem.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan KiM. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant KiM zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 8 - Klantendienst

De klantendienst van KiM kan u bereiken via e-mail naar info@KiMBornem.be 

 

Artikel 9 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door KiM om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 11 - Wijziging voorwaarden

KiM behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen.

 

Artikel 12 - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven gelegen te België. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

 

PRIVACY

Kisema BV, gevestigd aan stenenmolenlaan 11 2890 Sint-Amands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
http://kimbornem.be
stenenmolenlaan 11
2890 Sint-Amands
+3232977203


Persoonsgegevens die wij verwerken
Kisema BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Kisema BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Internetbrowser en apparaat type worden anoniem geregistreerd.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kimbornem.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kisema BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Kisema BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kisema BV) tussen zit. Kisema BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: jouwweb.nl


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kisema BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 maanden


Delen van persoonsgegevens met derden
Kisema BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kisema BV gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kisema BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kimbornem.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kisema BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be(link stuurt een e-mail)
T: +32 2 274 48 00


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kisema BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kimbornem.be